plannen is keuzes maken, daar heb je lef voor nodig

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

artikel 1 – Algemeen

Dit artikel bevat de definities van belangrijke termen die in de algemene voorwaarden voorkomen.

coach: de persoon die de coachingssessie geeft (Wanja Meijer)

coachee: de persoon die de coachingssessies afneemt

coachingssessie: een 2 uur durend gesprek waarin coach en coachee werken aan de vooraf gestelde doelen

voortgangsgesprek: online gesprek van 30 minuten waarin coach en coachee bespreken waar coachee knelpunten is tegengekomen

kennismakingsgesprek: gesprek van 60 minuten waarin coach en coachee kennis met elkaar maken en elkaar aftasten wat zij voor elkaar kunnen betekenen.

planningscoach.nl: het bedrijf waar coachee het traject afneemt

overmacht: ziekte/ongeluk van coach/coachee of directe familie, werkgerelateerde overmacht, treinstoringen, natuurrampen. Te laat komen of afspraken vergeten is geen overmacht.

artikel 2 – Contractsduur, uitvoeringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

 1. Het doel van de coaching is om de planningsvaardigheden van de coachee te verbeteren. In het kennismakingsgesprek hebben coach en coachee deze in gezamenlijk overleg vastgesteld. Deze zijn te vinden in het contract.
 2. Duur en frequentie van de coaching sessies: De omvang van het VIP coachingstraject is minimaal 6 maanden en maximaal 1 jaar.

hierin zijn opgenomen:

 • 12 coachingssessies die elk 2 uur duren
 • 12 voortgangsgesprekken van elk 30 minuten. Deze sessies vinden om de week plaats. Dus: week 1 coachingssessie, week 2 voortgangsgesprek
 • hierna is planningscoach gedurende 6 maanden maximaal 6 keer in te zetten voor sessies van 30 minuten
 1. Coachee verplicht zich tot het volgen van alle afgesproken sessies, opdat planningscoach in staat wordt gesteld haar aanbod succesvol af te ronden.
Tijdens deze gesprekken wordt ingegaan op het gemaakte huiswerk in de vorm van opdrachten. Alle voorbereidingen en gesprekken leiden de coachee in stappen naar resultaat. De coach werkt met verschillende methodieken en modellen en zo nodig met opdrachten en aanvullende literatuur.
Tijdens het traject wordt gebruikgemaakt van positieve ervaringen uit het verleden en heden, waarin overtuigingen en gedrag van de coachee effectief bleken en deze energie en motivatie opleverden.
 2. Uitvoering: Coachingssessies kunnen online plaatsvinden of op een in onderling afgestemde locatie. Voor reizen buiten Rotterdam komen er reiskosten bij. Voortgangsgesprekken zijn altijd online.
 3. Prijsverhoging: één keer per jaar kan planningscoach.nl de prijs verhogen.
  • het afgenomen VIP coachingstraject is niet onderhevig aan prijsstijging
  • losse coachingssessies zijn onderhevig aan prijsstijgingen. Coachee wordt hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte gesteld

artikel 3 – Betaling en incassokosten

 1. Vergoeding: het VIP coachingstraject is een totaalpakket. Deze wordt in de eerste maand van het traject volledig betaald, tenzij anders afgesproken. Een andere optie is om het traject in 3 termijnen te betalen. Bij een betaling in termijnen geldt het volgende: In de eerste maand van het traject wordt de eerste factuur per mail toegezonden. Daarna is er twee weken de mogelijkheid deze te betalen. In de 3e en 5e maand worden de 2e en laatste factuur verzonden.  Bij het niet nakomen van de betaling stopt het coachingstraject tot betaling voldaan is.
 2. Planningscoach.nl biedt de mogelijkheid om losse sessies af te nemen. Deze worden per uur gefactureerd en dienen binnen 2 weken na dagtekening van de factuur betaald te zijn.
 3. Bij niet tijdig voldoen van de factuur stuurt planningscoach drie weken na dagtekening factuur één herinnering. Hierna heeft coachee 2 weken de tijd om te betalen. Hierna komen er telkens €25 incassokosten bij. Na twee aanmaningen schakelt planningscoach.nl een incassobureau in.

artikel 4 – Annuleren en verplaatsen van coaching sessies

Annuleren van een coachingssessie of voortgangsgesprek dient op de volgende wijze te gebeuren:

 • tot minimaal 24 uur van te voren: telefonisch of via whatsapp
 • tot minimaal 48 uur van tevoren via e-mail of whatsapp.

Bij niet tijdige annulering van een sessie of voortgangsgesprek wordt €25 in rekening gebracht.

In geval van ziekte / overlijden / overmacht coachee worden er geen kosten in rekening gebracht

artikel 5 – Ontbinden contract door coachee of coach 

Coachee verplicht zich met ondertekening van het contract tot afname van het gehele traject.

Mocht coachee het traject voortijdig af willen breken, gelden de volgende regels

 • er moet een gesprek plaatsvinden tussen coach en coachee waarom coachee het traject af wil breken
 • er moet een overeenstemming zijn tussen coach en coachee om het traject daadwerkelijk af te breken
 • indien het VIP coachingstraject op initiatief van de coachee eerder wordt afgebroken, dan is coachee gebonden aan een betaling van €175,- excl. BTW per reeds gevoerd gesprek inclusief intakegesprek. Dit kan echter nooit het bedrag overstijgen van de prijs van het totale traject.

Mocht planningscoach.nl het traject voortijdig af willen breken door langdurige ziekte, overmacht of een andere reden, gelden de volgende regels:

 • er moet een gesprek plaatsvinden tussen coach en coachee waarom coach het traject af wil breken
 • er moet een overeenstemming zijn tussen coach en coachee om het traject daadwerkelijk af te breken
 • Indien het VIP coachingstraject op initiatief van de coach wordt afgebroken, dan is planningscoach.nl verplicht om het resterende bedrag dat is betaald binnen één maand terug te storten.

artikel 6 – Vertrouwelijkheid

Tussen coach en coachee bestaat eenduidigheid over het doel van het traject, de rollen, taken, verantwoordelijkheden, geheimhouding, rapportages en financiële aspecten. De coach zal buiten het kader van zijn/haar traject niet over het wel en wee van de coachee met derden spreken, tenzij van tevoren overeengekomen. Andersom geldt ook dat coachee geen vertrouwelijke informatie van de coach met derden deelt.

artikel 7 – Aansprakelijkheid

Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen twee privépersonen.
Coachee kan gedurende en na dit traject de coach niet aansprakelijk stellen voor schade en/of gevolgschade in welke vorm dan ook uit hoofde van dit traject.

artikel 8 – Overmacht

Indien planningscoach.nl niet in staat is om een coachingssessie te verzorgen vanwege ziekte of overmacht, wordt er z.s.m. doch uiterlijk binnen 2 weken een nieuwe afspraak ingepland.

artikel 9 – Intellectuele eigendom

Planningscoach.nl behoudt het intellectuele eigendom van alle werkbladen, e-books, informatiebladen en op de coachee afgestemd gemaakt materiaal en mag nooit door coachee op enigerlei wijze toegankelijk gemaakt worden voor derden.

artikel 10 – Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden worden tegelijkertijd met het contract verstuurd per e-mail. Met ondertekening van het contract wordt ook akkoord gegaan met de algemene voorwaarden die op dat moment gelden.

De algemene voorwaarden worden één keer per kalenderjaar in maart herzien.

privacyverklaring

planningscoach.nl, gevestigd aan Vondellaan 20

2902 AS Capelle aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://planningscoach.nlVondellaan 20

2902 AS Capelle aan den IJssel

+31618292820

Wanja Meijer is de functionaris gegevensbescherming van planningscoach.nl. Zij is te bereiken via wanja@planningscoach.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

planningscoach.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hallo@planningscoach.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

planningscoach.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling 
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

planningscoach.nl neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van planningscoach.nl) tussen zit. planningscoach.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • WordPress
 • Brevo
 • WhatsApp voor Business
 • Google Drive

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

planningscoach.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam maximaal 7 jaar
 • Geboortedatum maximaal 7 jaar
 • Adresgegevens maximaal 7 jaar
 • Telefoonnummer maximaal 7 jaar
 • E-mailadres maximaal 7 jaar

Deze persoonsgegevens zijn opgeslagen in Brevo. Brevo is een marketingsysteem waarmee nieuwsbrieven en e-mail wordt verstuurd. Indien je geen nieuwsbrieven en/of e-mails meer wilt ontvangen kan je je uitschrijven via de link “uitschrijven” die in elke mail is opgenomen. Daarmee worden je gegevens automatisch definitief uit Brevo verwijderd.

Chats, e-mails en aantekeningen die zijn gemaakt tijdens de duur van het afgesproken traject blijven maximaal 3 maanden na beëindiging van het traject bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

planningscoach.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

planningscoach.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door planningscoach.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hallo@planningscoach.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

planningscoach.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

planningscoach.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Wanja Meijer via hallo@planningscoach.nl

opgesteld door wanja meijer | planningscoach.nl versie september 2023

© 2023 wanja meijer alle rechten voorbehouden

KVK 76253600

Plannen is keuzes maken, daar heb je lef voor nodig

heb jij een planningscoach nodig?

Ik help je graag!

Ik help creatieve vrouwen hun tijd in te delen: zonder stress en ingewikkelde systemen. Zodat op een eenvoudige manier élk plan lukt.

Wil je weten hoe? Stuur dag of nacht een app’je (mail mag ook) met je vraag.
Op werkdagen stuur ik je zo snel mogelijk een antwoord terug.

blijf altijd op de hoogte met de maandbrief vol tips & trics
afspraak maken
Wil jij weten wat een planningscoach voor jou kan betekenen?
Maak dan NU een afspraak voor een virtuele koffie.
planningscoach
free stuff
direct naar

© 2023 wanja meijer alle rechten voorbehouden

open de chat
1
kan ik je helpen?
Plannen is keuzes maken! 💕
Hallo 👋
Super dat je contact opneemt!
Ik kan je alles vertellen over hoe jij kan plannen op een manier die bij jou past.

Je hebt op deze knop gedrukt, dus je hebt een vraag. Geen geneuzel en getreuzel meer: stel die vraag!